Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej spełniającej warunki ustawy o systemie oświaty.

Opinia ta winna być przedłożona Dyrektorowi Szkoły do 15 października 2014 r.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu następuje w oparciu o orzeczenie.

Uczniowie chorzy, niepełnosprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

Za dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły na podstawie wskazań zawartych w opinii/orzeczeniu/zaświadczeniu i w oparciu o zalecenia rady pedagogicznej. Do 24 listopada 2014 r. Dyrektor pisemnie informuje rodziców uczniów o dostosowaniu warunków i form sprawdzianu do jego dysfunkcji. Następnie rodzice ucznia składają pisemne oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań (termin do 28 listopada 2014 r.)