Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu kończącego klasę sz