Copy of Autumn sale

Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza uczniów klas I – VII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Jesienne Bukiety”

Miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

Cele:

– rozwijanie zdolności plastycznych,

– wyobraźni dziecięcej oraz prezentowanie talentów plastycznych dzieci,

– prezentacja twórczości artystycznej uczniów,

– integracja społeczności szkolnej.

Zasady uczestnictwa:

– konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VII naszej szkoły,

– każda klasa może zgłosić nie więcej niż pięć prac,

– każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę,

– praca powinna być przestrzenna, wykonana z materiałów i okazów naturalnych,

– prace powinny być opatrzone metryczką: imię i nazwisko autora pracy,

klasa,  imię i nazwisko wychowawcy,

– dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe,

dyplomy, zaś dla opiekunów podziękowania.

Kryteria oceny prac:

– zgodność z tematem konkursu,

– oryginalność,

– estetyka wykonania.

Wyłonienie laureatów konkursu:

oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

Terminy:  prace należy dostarczyć do 24. 10. 2017 r , godz. 13:30  do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, o terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani  przez organizatorów, który  zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w regulaminie, jeśli będą tego wymagały obiektywne okoliczności.