25 października 2016r., wtorek, odbędzie się „Bronowicka Gra Terenowa” dla
klas I – VI, zorganizowana w ramach innowacji pedagogicznej „Nasz świat – miedzy Tischnerem, a Tetmajerem”. Gra przewidziana jest na 2 godz. zegarowe.

 

Miejsce Gry – teren osiedla Widok. W razie niepogody Gra odbędzie się w budynku szkoły.
Rozpoczęcie Gry – sala gimnastyczna o godz. 9.40. Do rozpoczęcia gry, lekcje odbywają się wg. planu lekcyjnego.
Uczestnicy Gry będą mieli do rozwiązania 8 zadań.
Uczniowie otrzymają kartę gracza, na której animatorzy będą zapisywać, przy numerze swojego zadania, ilość zdobytych punktów. Ponadto karta będzie zawierała informację, gdzie znajdują się punkty z zadaniami.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnicy wracają do szkoły i w wyznaczonym miejscu oddają kartę gracza.
Dalszy przebieg dnia odbywać się będzie wg. podziału godzin.
Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów nastąpi w czwartek 27 października 2016r. w sali gimnastycznej.
Do przebiegu Gry zaangażowani będą wszyscy nauczyciele. Wychowawcy klas jako opieka nad swoimi uczniami. Pozostali nauczyciele jako animatorzy w poszczególnych punktach zadaniowych.
Uczestnicy Gry będą musieli wykazać się znajomością: życiorysu patrona naszej szkoły, ks. prof. Józefa Tischnera, malarskiej twórczości Stanisława Wyspiańskiego dotyczącej portretów dzieci, zwyczajów bronowickich, tradycyjnych potraw krakowskich, folkloru- strój krakowski.
Materiały dostępne na wystawie przedkonkursowej.

Życzymy udanej zabawy 

Organizatorzy