Listę zakwalifikowanych kandydatów na rok szkolny 2014/2015 można znaleźć tutaj.

Uprzejmie prosimy, aby dostarczyć do sekretariatu wydrukowane i wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego potwierdzenie woli podjęcia nauki w SP 153 do dnia 29 kwietnia 2014 r.