1. Organizatorem konkursu jest  Małopolski Kurator Oświaty.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.
3. Konkurs będzie realizowany na platformie konkursowej Baltie www.baltie.net zwanej dalej Platformą.
4. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie elektronicznej przez Platformę.
5. Rozwiązania uczniów sprawdzane są automatycznie na Platformę (off-line lub on-line w zależności od etapu).
6. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych.
7. Temat konkursu:  Małopolskie Baltie 2016.
8. Zakres wymaganej wiedzy: Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu Zajęcia komputerowe – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.  poz. 977).

Zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.
1)
Praca ogólna na komputerze:
– uruchomienie komputera
– zalogowanie się na komputerze
– uruchomienie programu komputerowego
– korzystanie z pomocy uruchomionego programu
– utworzenie nowego katalogu
– utworzenie nowego pliku i jego zapis na dysk do wskazanego katalogu
– rozpakowanie pliku ZIP na komputerze do wskazanego katalogu
– praca w środowisku programowania
2)
Praca z wykorzystaniem dostępu do Internetu:
– uruchomienie przeglądarki
– przemieszczanie się strony internetowej
3)
Praca na Platformie edukacyjnej/konkursowej
– logowanie się
– otwieranie zadań
– pobieranie plików z platformy
– przesyłanie plików na platformę
4)
Programowanie:
– proste procedury  (Pomocnicy)
– współrzędne polowe
– wczytywanie sceny
– literały
– decyzje (if, else)
– pętle (for, while-do)
– stałe, zmienne
– procedury z parametrami
– graficzne polecenia (punkt, linia, prostokąt)
– czcionki
– współrzędne pikselowe
– obszary
– praca ze scenami
– praca z obrazkami
– wczytanie obrazka
– praca z plikami tekstowymi

Wykaz literatury obowiązującej uczestników:
1) Podręczniki szkolne do Zajęć komputerowych (kl. I – VI) Wydawnictwo MiGra
2) Lubie to! (podręcznik dla kl. IV-VI), Wydawnictwo Nowa Era
3) Baltie 3 – Nauka programowania nie tylko dla dzieci, wyd. SGP Systems, rok wyd. 2001 r. Pecinovsky, J. Vacha – http://baltie.pl/download/b3/b3_podrecznik.pdf

4) Lekcje przykładowe – http://baltie.pl/pl/lekcje.asp
5) Pomoc w programie Baltie 3
6) Próbne przykłady do konkursu – konkurs Junior B3 –
http://baltie.net/Default.aspx?ContestID=8&DisplayF or=1 

7) Zbiór zadań z konkursów Baltie http://baltie.net konkurs Baltie 2012, 2013, 2014

Dopuszczona wersja języka programowania: Baltie 3. 7

Darmową wersję Baltie 3 mogą szkoły oraz uczniowie pobrać na stronie www.baltie.pl (Baltie 3 – Pobierz program). 

Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie naukowi po każdym etapie konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu danego etapu konkursu. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie na Platformie Konkursu.