Copy of Classroom Poster Template

UWAGA  RODZICE  PRZYSZŁOROCZNYCH  PIERWSZOKLASISTÓW

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 18 kwietnia – 8 maja 2017 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie ul. Na Błonie 15 D informuje, że wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 można składać  w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Elektroniczny system rekrutacji ELEMENTO

Zasady rekrutacji 2017-2018

Karta zapisu dziecka do szkoły

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach

18 kwietnia – 8 maja 2017 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje

od godz. 9.00 – 18 kwietnia 2017 r., natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora.

 1. Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego –elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl).
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane sąna podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do amorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 4. Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.
 5. Dziecko, które realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole podstawowej przyjmowane jest do niej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Prosimy o zgłaszanie woli kontynuowania edukacji dziecka w danej szkole podstawowej do 8 maja.

  Terminarz rekrutacji:

 • 7 – 13 kwietnia 2017 r. – zgłoszenia chęci zapisania do klasy I dzieci, które realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w danej szkole podstawowej (dzieci przyjmowane są do niej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego).
 • 18 kwietnia – 8 maja 2017 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych.
 • 7 czerwca 2017 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza.
 • 8 – 16 czerwca 2017 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko.
 • 19 czerwca 2017 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły).
 • 20 czerwca 2017 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.
  W Krakowie nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego do 110 samorządowych szkół podstawowych. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2010 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2011 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl) rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) można również pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 8 maja b.r. – w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektornicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi 7 czerwca b.r. o godz. 9:00.

Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Powyższe informacje nie dotyczą zapisów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół podstawowch specjalnych oraz oddziałów integracyjnych, do których rekrutacja przeprowadzana jest na odrębnych zasadach.

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów

 

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest

w bieżącym roku szkolnym jest jego rodzeństwo1

6 kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej
Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu 5 kryterium potwierdzane jest na podstawie informacji zawartej we wniosku rekrutacyjnym
Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne 4 kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej
Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej2 3 dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica
Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa,

w której mieszka kandydat

2 kryterium potwierdzane jest na podstawie informacji zawartej we wniosku rekrutacyjnym
Droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym,

z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej1

1 zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata

Ilekroć mowa jest o:

rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów kandydata oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad kandydatem;

przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

1 Kryteria dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym

2 Kryterium mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców