XVIII Liceum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin sali gimnastycznej

 1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do programowych zajęć wychowania fizycznego lub innych o charakterze sportowym.
 2. Wykorzystywanie sali gimnastycznej do celów poza programowych wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły.
 3. Grupy pozaszkolne korzystające z sali gimnastycznej są zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły i sali gimnastycznej.
 4. O złym samopoczuciu ćwiczącego należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela lub prowadzącego zajęcia.
 5. Utrzymanie czystości w sali gimnastycznej i szatni oraz dbanie o urządzenia i sprzęt stanowi podstawowy warunek korzystania z sali.
 6. W sali gimnastycznej można przebywać tylko w obecności nauczyciela WF-u lub prowadzącego zajęcia.
 7. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Za stan użytego do ćwiczeń sprzętu i urządzeń gimnastycznych odpowiada prowadzący zajęcia.
 9. Przygotowanie sprzętu do ćwiczeń może odbywać się tylko w obecności nauczyciela WF-u lub prowadzącego zajęcia.
 10. Obowiązkiem każdego ćwiczącego jest bezzwłoczne zgłoszenie nauczycielowi lub prowadzącemu zajęcia o zauważonym uszkodzeniu sprzętu lub innym zagrożeniu dla ćwiczących.
 11. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni strój gimnastyczny i obuwie sportowe (na miękkiej podeszwie).
 12. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając ubranie i obuwie w należytym porządku, za pozostawione cenne przedmioty lub pieniądze nie zgłoszone nauczycielowi lub prowadzącemu zajęcia szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Żadnemu z ćwiczących nie wolno samemu wykonywać ćwiczeń bez zezwolenia nauczyciela i właściwej asekuracji.
 14. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt sportowy należy po zakończonych zajęciach zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, a salę przewietrzyć.

 

Za znajomość regulaminu wśród ćwiczących ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas młodszych odpowiada prowadzący zajęcia.

DYREKTOR SZKOŁY