Poniżej treść pisma, które Społeczność Szkolna wystosuje do niżej wymienionych adresatów. Jeśli popierają Państwo starania, aby nasza szkoła pozostała samodzielną jednostką, prosimy o złożenie podpisu w sekretariacie szkoły do czwartku 5 stycznia 2017.      

                                                                                              Kraków, 3 stycznia 2017r.

 

                                               Prezydent Miasta Krakowa Pan Profesor Jacek Majchrowski

                                               Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Pani Katarzyna Król

Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak

Radni Miasta Krakowa  ( wszyscy)

 

Dotyczy reformy systemu oświaty w krakowskich szkołach, dzielnica VI

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 października 2016r. i 20 grudnia 2016r. informacji o proponowanych zmianach w zakresie szkół ogólnokształcących, w imieniu rodziców Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie  podnosimy co następuje:

  1. Pomiędzy propozycją z dnia 20.10.2016r. i 20.12.2016r. w zakresie reformy strukturalnej jednostek: SP nr 153, obecnego Gimnazjum 19 oraz XVIII LO usytuowanych przy ul. Na Błonie 15 b i d – zachodzą istotne zmiany, które wbrew twierdzeniom dokumentu z dnia 20.12.2016r. nie były konsultowane. Co więcej, proponowane zmiany nie są zgodne z założeniami reformy, która została ogłoszona oraz nie znajdują umocowania w potrzebach funkcjonalnych jednostek oświatowych, a to SP nr 153 i XVIII LO.

Pierwotny projekt z dnia 20.10.2016r. zakładał zgodnie z kierunkiem zmian ogłoszonym przez Radę Miasta, że SP nr 153 zostanie przekształcona w szkołę ośmioletnią, Gimnazjum 19 – zostanie włączone w strukturę SP nr 153, a szkoła podstawowa będzie funkcjonowała w dwóch budynkach (Na Błonie 15d i Na Błonie 15 b); XVIII LO będzie zlikwidowane.

Propozycja ta podlegała konsultacjom tylko w zakresie potrzeby lub braku potrzeby funkcjonowania XVIII LO. Nie było żadnych konsultacji dotyczących kierunku zmiany innego niż włączenie Gimnazjum 19 do Szkoły Podstawowej nr 153, co odpowiada kierunkowi reformy.

Projekt zmieniony z dnia 20.12.2016r. powiela włączenie Gimnazjum 19 w strukturę Szkoły Podstawowej nr 153, ale zupełnie nieprzewidywalnie wskazuje, że utworzony zostanie zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej i liceum.

Nie było żadnych konsultacji dotyczących utworzenia zespołu szkół składającego się ze szkoły podstawowej i liceum. Jedynymi konsultacjami, które się odbyły, to konsultacje dotyczące likwidacji XVIII LO.

W pierwszej kolejności podnieść należy, że taki projekt utworzenia zespołu nie był na żadnym etapie konsultowany z dyrekcją SP nr 153, jej Radą Pedagogiczną, czy rodzicami uczęszczających do szkoły dzieci. Nie są nam znane jakiekolwiek konsultacje dotyczące tworzenia zespołu w innym gremium. Wskazywanie, że projekt utworzenia zespołu szkół był konsultowany, jest wprowadzaniem w błąd zarówno opinii publicznej, jak i radnych, którzy będą nad projektem procedować.

Po wtóre podnieść należy, że projekt z dnia 20.12.2016r.  jest sprzeczny z kierunkiem reformy, gdyż zakłada utworzenie zespołu szkół, w którego skład miałoby wchodzić XVIII LO (aktualnie 47 osób) i nowa wersja Szkoły Podstawowej nr 153. Tego typu zespoły szkół nie są przewidziane z założeniach reformy, ani w ustawie z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe.

Po trzecie projekt z 20.12.2016r. od strony strukturalno kadrowej zakłada, że jednostka SP 153 obecnie obejmująca 347 uczniów, a po wchłonięciu Gimnazjum 19 – 550 osób, zostanie podporządkowana kadrowo jednostce XVIII LO, które obecnie obejmuje 47 osób, a perspektywy przyszłej rekrutacji do liceum są wątpliwe.

Mając na uwadze, że przedmiotowa propozycja jest sprzeczna z kierunkiem reformy, ale także nie podlegała żadnym konsultacjom, niniejszym pismem wyrażamy sprzeciw przeciwko przedłożonej propozycji.

  1. Odnosząc się do zmienionej propozycji z dnia 20.12.2016r. podnieść należy także, że w żaden sposób nie uwzględnia ona tożsamości Szkoły Tischnerowskiej – SP nr 153, posiadającej potwierdzoną renomę w zakresie poziomu nauczania (powyżej średniej krajowej i powyżej średniej małopolskiej, a w zakresie języka angielskiego w pierwszej 10 szkół polskich). Sytuacja, w której projekt zmian zmierza do odebrania szkole podstawowej tożsamości i włączenia jej w bliżej nieokreślony twór bez tożsamości nazwany zespołem, a także w sytuacji, gdy między SP 153 i XVIII LO nie istnieją żadne związki merytoryczne, tożsamościowe, profilowe, czy pedagogiczne – to przedstawiona propozycja zasługuje na najdalej idącą krytykę.
  1. Podkreślić także należy, że licea ogólnokształcące nie podlegają rejonizacji. Nie negując potrzeby czynienia edukacji bardziej dostępnej na każdym poziomie, a tym samym opowiadając się za utrzymaniem istnienia XVIII LO, zwracamy uwagę, że nie istnieje żadna merytoryczna potrzeba powoływania zespołu szkół, w którego skład miałaby docelowo wchodzić SP 153 i XVIII LO. Obie jednostki, jako niemające żadnych merytorycznych związków, powinny pozostać odrębne strukturalnie i organizacyjnie. Nawet jeśli zajdzie potrzeba funkcjonowania obu odrębnych jednostek oświatowych w jednym budynku (Na Błonie 15 b), to jest to kwestia elementów technicznych, a nie kwestia tworzenia hybrydowej struktury nieprzewidzianej przez Prawo oświatowe.
  1. Propozycja zmian z dnia 20.10.2016r. w zakresie w jakim jest powielona w propozycji z dnia 20.12.2016r. tj. w zakresie reformy polegającej na wchłonięciu obecnego Gimnazjum 19 w strukturę SP nr 153 zasługuje na najdalej idące poparcie. Natomiast propozycja poszerzona o element utworzenia – z tak zreformowanej Szkoły Podstawowej nr 153 – zespołu szkół, w którego skład miałoby wejść XVIII LO, nie zasługuje na żadną aprobatę. Wystarczające jest pozostawienie całkowicie odrębnej struktury XVIII LO i odrębnej struktury (w nowej formie) SP nr 153, a to z uwagi na zakres poziomu merytorycznego obu szkół, inną tożsamość kulturową, inny profil i całkowicie odrębny poziom wiekowy uczniów. Niebagatelnym argumentem jest także dostrzeżenie, że XVIII LO boryka się z problemami naboru na kolejne lata. Sztuczne kreowanie struktury „zespołu szkół” będzie dla tego procesu szkodzące, gdyż zawiera w sobie sugestię kontynuowania podstawówki.
  1. Podkreślić także należy, że w związku z możliwą zmianą obwodów szkolnych, wręcz pożądane będzie pozostawienie samodzielności budynków przy ul. Na Błonie 15d i Na Błonie 15b, w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 153 dla potrzeb nowo utworzonej ośmioletniej szkoły podstawowej, która w projektowanym zakresie obejmie co najmniej 550 uczniów, a w przypadku zmiany obwodów szkolnych poszerzonych o obszary proponowane w piśmie z dnia 20.12.2016r., może zwiększyć swą liczebność o kolejne 3 oddziały.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy o przeprowadzenie reformy, która polegała będzie na utrzymaniu odrębności Szkoły Podstawowej nr 153 przy włączeniu w jej struktury obecnego Gimnazjum 19 i odrębności strukturalnej XVIII LO.

 

                                                                 Rodzice Dzieci Szkoły Podstawowej nr 153

im. ks. prof. Józefa Tischnera

(lista w załączniku)