Informujemy, że rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 będą uczęszczać do klas I – III mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników.
Wyprawka będzie przysługiwała uczniom zamieszkałym na terenie gminy Kraków. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, gdy:

 1. pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Br 175 poz. 1362 z późn. zm.), t.j. 351,00 zł (netto)
  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w trakcie utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:
   
 2. a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  b) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
  c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  Ponadto do ustalonego dochodu nie wlicza się
  a) jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych np. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
  b) zasiłku celowego
  c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
  d) wartości świadczeń w naturze
  e) świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społeczne użytecznych

   

 3. pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 (t.j. Dz. U. z 2009 r. Br 175 poz. 1362 z późn. zm.),a dofinansowanie udzielane jest w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły/placówki, do której w roku szkolnym 2010/2011 będzie uczęszczać uczeń.

  Przypadki uprawniające do udzielania pomocy, o której mowa powyżej to:

  • ubóstwo
  • sieroctwo
  • bezdomność
  • bezrobocie
  • niepełnosprawność
  • długotrwała lub ciężka choroba
  • przemoc w rodzinie
  • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
  • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
  • bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
  • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze
  • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
  • alkoholizm lub narkomania
  • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
  • klęska żywiołowa lub ekologiczna
    
 4. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty.

 

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły. Termin złożenia wniosku i pozostałych dokumentów uprawniających do otrzymania wyprawki upływa 27 czerwca 2011 r.