Informujemy, że rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 będą uczęszczać do klas I – III, mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników.
Wyprawka będzie przysługiwała uczniom zamieszkałym na terenie gminy Kraków. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, gdy:

  1. pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) t.j. 351,00 zł (netto).
  2.