Wiosenne zmagania z .p.1. Cele konkursu
* Motywowanie do świadomego i sprawnego posługiwania się językiem ojczystym jako narzędziem komunikacji.
* Zachęcanie do sprawdzenia swoich kompetencji w zakresie odbioru różnych tekstów kultury.
* Rozbudzanie zainteresowań humanistycznych i wrażliwości.

2.Forma konkursu
* Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych ułożonych na podstawie podanych zagadnień, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalne wykorzystanie posiadanej wiedzy oraz umiejętność odbioru tekstów kultury.
* Czas trwania testu: 40 minut

3.Termin
* Zgłoszenia do końca miesiąca (29.04.2016 r.)
* Termin konkursu: 9- 13 maja 2016 r. Konkretny dzień zostanie podany w najbliższym czasie.
*  Opłata za udział w teście wynosi 3 zł od każdego uczestnika.

4.Organizator:
Dom Kultury Podgórze

Dokładny regulamin wraz z zakresem wymagań znajduje się na tablicy na parterze.
Zapisy u nauczycieli polonistów.

Agnieszka Iwulska